Właściwość miejscowa organu egzekucyjnego to zakres jego kompetencji do dokonywania czynności egzekucyjnych na określonym terytorium.  

Z przepisów kodeksu postępowania cywilnego wynika, że w postępowaniu egzekucyjnym przy oznaczaniu właściwości miejscowej decydującym czynnikiem jest miejsce zamieszkania lub siedziba dłużnika, miejsce położenia rzeczy lub miejsce, gdzie ta rzecz się znajduje oraz miejsce wykonywania czynności. 

Komornik działa przy sądzie rejonowym, co wiąże się ściśle z podziałem obszaru tego sądu na rewiry. Rewir jest podstawową jednostką terytorialną, która zakreślała zasięg właściwości miejscowej komornika. 

Rewirem komorniczym mojej kancelarii są warszawskie dzielnice: Mokotów, Ursynów, Wilanów.

Podkreślenia wymaga, że Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z późn. zm. ( Dz.U.2018.1309 t.j.) dopuszcza możliwość wyboru komornika z poza właściwości miejscowej, poprzez zawarcie w treści wniosku egzekucyjnego stosownego oświadczenia. Wyjątek stanowi art. 921 § 1 k.p.c., zgodnie z którym egzekucja z nieruchomości należy wyłącznie do komornika sądowego działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Do egzekucji z nieruchomości położonych na terenie powyższych dzielnic są właściwi komornicy sądowi działający przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie.

dzielnice warszawy